Mobile: +47 47 97 00 33
DELPHIN MultiTab 20g, 1kg.
VARENUMMER:
31857100
Pris:
216.00 NOK
Antall:
BESKRIVELSE

DELPHIN MultiTab 20g. Sakte oppløselige multifunksjonstableter med 87% KLOR,ALGEMIDDEL og FLOKKINGMIDDEL, pH nøytral og uten kalk.

Samme fremgangsmåte som for vanlig langtidsklor.

Anbefalt dosering:
5 tablett 20 gr / 10 m3 vann.

Bruksanvisning:
Ideell pH verdi : 7,0 - 7,4
Ideell Klorverdi : 1,0 - 1,5 ppm (mg/l)

Legg Multifunksjonstabletten i skimmeren eller en flytende beholder. Når tabletten har løst seg til 10 % av utgangspunktet må ny tablett legges i skimmeren eller den flytende beholderen.
Hvor fort tablettene skal løses opp, justerer du ved å endre
gjennomstrømmingen i flyteren eller skimmeren.
Viktig: Tabletten må ikke legges direkte i bassenget (blekningsfare). Bassengvannet må sjokkbehandles hver andre til fjerde uke, avhengig av badebelastning og værforhold. Sjokkingen foretas med Sjokk-klor granulat.

Advarsel:
Blanding av ulike klorprodukter kan føre til kraftige reaksjoner og eksplosjoner!
Bland aldri med andre kjemikalier!
Vær oppmerksom på risiko- og sikkerhetsrådene!
Oppbevar produktet stående i originalforpakningen, innelåst og utilgjengelig for barn, frostfritt og fritt for direkte sollys.

UN-nr.: 2468
Tilberedt med triklorisocyanursyre > 80% Aktivklor CAS-Nr. 87-90-1

Risikosetninger:
R8: Brannfare ved berøring med brennbare stoffer.
R22: Fare ved svelging
R31: I kontakt med syre utvikles giftige gasser.
R36/37: Irriterer øyne og åndedrettsorganer.
R50/53: Meget giftig for organismer som lever i vann. Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannet.


Sikkerhetssetninger:
S1/2: Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn.
S8: Emballasjen må oppbevares tørt.
S26: Ved kontakt med øyne, skyll straks grundig med vann og konsulter lege.
S41: Unngå innånding av røyk ved brann eller eksplosjon.
S46: Ved svelging oppsøk omgående lege og om mulig vis denne etiketten.
S50: Må ikke blandes med syrer.
S60: Dette produktet og dets emballasje må behandles som farlig avfall.
S61: Unngå frigjøring i miljøet.

 

KONTAKTER

Bassengbygg AS
Rolfsbuktveien 17 ,
1364 Fornebu, Norge
Mobile: +47 47 97 00 33
info@bassengbygg.no

PARTNER
NYHETER

DELPHIN MultiTab 20g, 1kg.