Mobile: +47 47 97 00 33
DELPHIN Quickklor Granulat, 1kg
VARENUMMER:
31816600
Pris:
149.00 NOK
Antall:
BESKRIVELSE

Sjokk-klor granulat, 1 kg.

Dreper bakterier og forebygger algevekst. Løser seg meget hurtig opp og etterlater ingen restprodukter. Tablettene er kalkfrie, og påvirker ikke pH-verdien.

Dosering: 100 gr/ 10 m3 vann.
Anbefalt klorverdi: 1,0 - 1,5 ppm (mg/l)

Anvendelse:
Løs først i en bøtte vann. NB! Tilsett først vann til bøtten. Tilsett deretter løsningen rolig i skimmeren eller langs bassengkanten., tilsett aldri direkte i bassenget. Fare for bleking.

Advarsel:
Blanding av ulike klorprodukter kan føre til kraftige reaksjoner og eksplosjoner!
Bland aldri med andre kjemikalier!
Vær oppmerksom på risiko- og sikkerhetsrådene!
Oppbevar produktet stående i originalforpakningen, innelåst og utilgjengelig for barn, frostfritt og fritt for direkte sollys.

Natriumdiklorisocyanuratdihydrat > 50 % Aktivklor CAS-Nr. 2893-78-9

Risikosetninger.
R22: Fare ved svelging
R31: I kontakt med syre utvikles giftige gasser.
R36/37: Irriterer øyne og åndedrettsorganer.
R50/53: Meget giftig for organismer som lever i vann. Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannet.

Sikkerhetssetninger.
S1/2: Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn.
S8: Emballasjen må oppbevares tørt.
S26: Ved kontakt med øyne, skyll straks grundig med vann og konsulter lege.
S41: Unngå innånding av røyk ved brann eller eksplosjon.
S46: Ved svelging oppsøk omgående lege og om mulig vis denne etiketten.
S50: Må ikke blandes med syrer.
S60: Dette produktet og dets emballasje må behandles som farlig avfall.
S61: Unngå frigjøring i miljøet.

 

KONTAKTER

Bassengbygg AS
Rolfsbuktveien 17 ,
1364 Fornebu, Norge
Mobile: +47 47 97 00 33
info@bassengbygg.no

PARTNER
NYHETER

DELPHIN Quickklor Granulat, 1kg